§1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Kommpas med registreret binavn Horsens Fællesantenne-Forening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

§2. Formål.

Foreningens formål er at eje, drive og/eller administrere et anlæg til brug for udsendelse af tv-signaler og alle former for netværksservices.

§3. Medlemsforhold.

 1. Som medlemmer optages alle, herunder såvel enkeltpersoner som ejere af udlejningsejen­domme samt boligforeninger/-selskaber, der har underskrevet tilslutningskontrakt med foreningens materialeleverandør.
 2. Et medlem må ikke være i restance til foreningen.
 3. Hvert medlem betaler kontingent til foreningen, for hver tilslutning medlemmet råder over. Kontingentet – som er afhængig af den valgte programpakke – fastsættes på den ordinære generalforsamling for det næstkommende år på baggrund af de forventede priser på programpakker og forventede udgifter til foreningens drift. Medlemskontingentet erlægges og opkræves efter bestyrelsens nærmere beslutning. Ændring i programpakke kan kun ske med varsel svarende til løbende måned + 1 kalendermåned til foreningen eller materiale­leverandøren. Dog kan der frit ske ændring fra en billigere til en dyrere programpakke. Ved ændring i valget af programpakke er foreningen berettiget til at opkræve det af bestyrel­sen til enhver tid fastsatte ændringsgebyr.
 4. Såfremt et medlem ikke opfylder sine betalingsforpligtelser af enhver art, kan bestyrelsen efter forgæves skriftligt påkrav lade medlemmers forbindelse med anlægget afbryde, uden at medlemmet af denne grund erhverver noget krav mod foreningen. Det samme gælder, hvis medlemmet eller andre ikke af foreningen godkendte personer foretager indgreb i anlægget eller stikket. Gentilslutning kan først ske, når medlemmet har betalt alle restancer samt det til enhver tid gældende gebyr for gentilslutning. Betalingsforpligtelserne påvirkes ikke af midlertidige afbrydelser af signalerne eller forbindelsen med anlægget.
 5. Såfremt et medlem ikke opfylder de af medlemskabet betingede forpligtelser, eller medlemmet handler til skade for foreningen, kan medlemmet ekskluderes ved bestyrelsesbeslutning. Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen fordre eksklusionen indbragt for førstkommende ordinære generalforsamling. Sådan indbringelse har ikke opsættende virkning med hensyn til frakobling af anlægget. Et medlems misligholdelse med hensyn til betalingsforpligtelser med heraf følgende eksklusion kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
 6. Tilslutningen til anlægget, som medlemmerne har betalt materialeleverandøren for, kan medlemmet overdrage til tredjemand såvel i tilfælde af, at tilslutningsadressen ændres som i situationer hvor der alene sker ejerskifte, såfremt overdragelsen godkendes af foreningen, og der betales det til enhver tid fastsatte gebyr herfor. Godkendelse kan nægtes såfremt køber eller sælger har restancer til foreningen eller køber tidligere er ekskluderet af denne. Et medlem kan ligeledes ændre tilslutningsadressen uden, at der sker ejerskifte mod at betale det til enhver tid fastsatte gebyr herfor. Hvis et medlem har været udmeldt af foreningen og der senere anmodes om indmeldelse og gentilslutning af medlemmets tilslutning, uanset om det er medlemmet eller tredjemand der anmoder herom, kan der opkræves et særligt gebyr herfor. Der kan underskrives Ejerskifteerklæring, Overdragelseserklæring eller Flytteerklæring.
 7. Udmeldelse af foreningen kan alene ske med mindst løbende måned + 1 måneds varsel.

§4. Generalforsamling.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes i Horsens kommune hvert år inden udgangen af oktober måned. Under særligt forekommende omstændigheder kan generalforsamlingen ske digitalt. Forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsen i skriftlig form inden den 15. september.
 3. Information om generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside senest ultimo august måned. Annonce om generalforsamling kan offentliggøres i et lokalt blad.
 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  3. Budget samt bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på valg).
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller mindst 5% af de enkelte brugere /tilslutninger eller et enkelt medlem, der råder over mere end 300 stemmer, skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden. Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er indkommet til bestyrelsen, skal denne inden 4 uger iværksætte indkaldelse med den angivne dagsorden.
 6. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 1 og max. 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan desuden offentliggøre indkaldelse og dagsorden i et lokalt blad. Bestyrelsens forslag til programpakke/kontingent efter § 3 skal så vidt muligt fremgå af indkaldelsen. Såfremt der er indkommet forslag til dagsordenens punkt 4 skal det fremgå af indkaldelsen.
 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Dagsorden skal følge med indkaldelsen.
 8. Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Kun de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen.
 9. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter.
 10. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning ved valg sker dog skriftligt, såfremt det forlanges af 1/10 af de tilstedeværende medlemmer. Generalforsamlingens dirigent kan bestemme, at stemmeafgivningen skal ske skriftligt, såfremt dirigenten finder det fornødent.
 11. Ved afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Der kan med fastsættelse af kontingent og programpakke stemmes ved fremmøde, men ikke ved fuldmagt.
 12. Stemmeretten vedrørende alle øvrige afstemninger tilkommer det enkelte medlem, jfr. §3.1, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Der kan stemmes med fuldmagt.
 13. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten

§5. Bestyrelse.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Den daglige drift varetages af forretningsføreren.
 2. Medlemmer af bestyrelsen vælges på generalforsamlinger. Efter valg af formand går generalforsamlingen over til valg af den øvrige bestyrelse. Enhver stemmeberettiget på generalforsamlingen kan bringe emner i forslag. Valget foregår herefter således, at hver stemmeberettiget afgiver det antal stemmer, han/hun råder over, på det antal bestyrelsesmed­lemmer, der er på valg. Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der har opnået flest stemmer. Efter valg af formand og bestyrelse går generalforsamlingen over til valg af suppleanter. Enhver stemmeberettiget på generalforsamlingen kan bringe emner i forslag. Valget foregår herefter således, at hver stemmeberettiget afgiver det antal stemmer, han/hun råder over, på det antal suppleanter, der skal vælges. Valgt som suppleanter er herefter de kandidater, der har opnået flest stemmer. Mindst ét enkelt tilslutningsmedlem skal vælges til bestyrelsen, hvilket dirigenten må påse. Bestyrelsesformanden samt bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer det andet. Suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen udpeger selv næstformand.
 3. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette skriftligt overfor de øvrige medlemmer. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. l bestyrelsen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. l tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Er formanden ikke til stede, træder næstformanden i dennes sted. Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i en forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer på det næstfølgende bestyrelsesmøde, for så vidt angår fraværende bestyrelsesmedlemmer med tilføjelse af, at disse var fraværende. Et godkendt og underskrevet beslutningsreferat offentliggøres på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er pligtig snarest muligt at gennemføre de af generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

§6. Regnskab.

 1. Foreningens regnskabs- og kontingent år er fra 1. januar til 31. december.
 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter og sørger for, at medlemsydelser indgår. Der udfærdiges til den årlige generalforsamling et årsregnskab. Det godkendte regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.
 3. Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.
 4. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Revisor skal i forbindelse med revisionen undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor fører en revisionsprotokol.

§7. Tegning og hæftelse.

 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 2. I det omfang bestyrelsen har antaget lønnet medhjælp, kan bestyrelsen bestemme, at den pågældende alene, eller sammen med formanden, kan forpligte foreningen i daglige driftsspørgsmål.
 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§8. Opløsning.

 1. Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højest 3 måneder mellem de 2 generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Kan en sådan majoritet ikke opnås, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor anvendelse til formål kan vedtages med simpel majoritet.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2021